تاريخ : جمعه سوم دی ۱۳۸۹ | 23:20 | نویسنده : رستگارزاده

چند ضلعی که همه ضلع های آن با هم و همه زاویه های آن نیز با هم برابر باشند را چند ضلعی منتظم می نامیم . مثلث متساوی الاضلاع و مربع نمونه هایی از چند ضلعی منتظم می باشند.

چون زاویه های چند ضلعی ها با هم برابرند بنابراین اندازه هر زاویه یک nضلعی منتظم برابر است با:

                                                                                  180 * (2 - n)

                                                                                          nتاريخ : یکشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۸۹ | 20:59 | نویسنده : رستگارزاده

اگر سه زاویه مثلثی را کنار هم بگذاریم تشکیل زاویه نیم صفحه می دهند یعنی مجموع زوایای داخلی مثلث ۱۸۰ درجه است.

برای محاسبه مجموع زوایای داخلی یک چهارضلعی بارسم یکی از قطرها آن را به دومثلث تفسیم می کنیم یعنی مجموع زوایای داخلی هر چهارضلعی برابر است با

                                               360 = 180 * 2

به همین ترتیب مجموع زوایای داخلی هر 5 ضلعی برابر است با 540 درجه چون ۵ضلعی را می توان به ۳ مثلث تقسیم کرد. بنابراین    

                                                540=180*3 

و مجموع زوایای داخلی هر 6 ضلعی برابر است با 720 درجه چون۶ ضلعی به ۴ مثلث تبدیل می شود یعنی:

                                           720 = 180 * 4 

و در نهایت می توان به این نتیجه رسید که مجموع زوایای داخلی هر nضلعی برابر است با :                                           

                                                  n-2) * 180)  • دانلود فیلم
  • دانلود نرم افزار
  • قالب وبلاگ